SKCK mezi shaolinskými mnichy

Stanovy

1. Základní ustanovení

SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl., a v souladu s tímto mění svůj název na:

Název: SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ, z. s. (plný název spolku)
SKCK, z. s. (zkrácený název spolku)
Sídlo: Divišova 2823/16
733 01 Karviná – Hranice
IČO: 270 258 70

2. Poslání a hlavní cíle

 • Je nezávislou dobrovolnou organizací sdružující osoby s cílem uspokojování jejich potřeb a zájmů v oblasti bojových, úpolových a branných sportů, fitness, turistiky a zdravého životního stylu.
 • Klub má postavení právnické osoby a vyvíjí činnost v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými předpisy.
 • K naplnění tohoto poslání klub:
  • zabezpečuje pravidelnou sportovní a odbornou přípravu,
  • zajišťuje účast na soutěžích,
  • pořádá sportovní soutěže, odborné kurzy, tréninkové soustředění a propagační vystoupení,
  • vytváří podmínky pro praktickou a odbornou přípravu svých instruktorů a členů,
  • udržuje svůj majetek v provozuschopném stavu,
  • získává finanční prostředky z členských příspěvků, dotací, darů a činnosti,
  • chrání práva a oprávněné zájmy svých členů souvisejících s činností klubu.

3. Práva a povinnosti členů

 • Podmínky a vznik členství:
  • Členství v klubu je dobrovolné.
  • Členství v klubu je podmíněno souhlasem s těmito stanovami.
  • Uchazeč o členství, mladší 18 let věku musí, předložit písemný souhlas zákonného zástupce s členstvím v klubu.
  • Uchazeči o členství starší 18 let věku mohou být vedením klubu požádání o předložení výpisu z trestního rejstříku.
  • Členství vzniká: podáním písemné žádosti o přijetí za člena klubu, jejím schválením statuárním orgánem a zaplacením členského příspěvku.
  • Členství v klubu je základní a stálé.
  • Stálým členem klubu se stává člen po minimálně tříleté nepřetržité činnosti v klubu, úspěšném složením zkoušky min. na základní technický stupeň a dosažení 18 let věku.
 • Práva členů klubu:
  • Má právo být informován o všech akcích pořádaných klubem a účastnit se těch, které jsou odpovídající jeho aktuálnímu stavu znalostí, dovedností a vyspělosti.
  • Může během činnosti klubu využívat majetek klubu v souladu s interními předpisy a pokyny odpovědných instruktorů.
  • Má právo být včas přizván a osobně se zúčastnit jednání, v případě, kdy vedení klubu jedná o jeho činnosti a chování, které není v souladu s těmito stanovami, nebo poškozuje pověst, zájmy a cíle klubu.
  • Má právo obracet se osobně během členské schůze a písemně statuárnímu orgánu klubu (během činnosti klubu) se svými podněty, návrhy a dotazy s právem na jejich vyřízení, stejně jako poukazovat na nedostatky v práci klubu a navrhovat jejich řešení.
  • Stálý člen klubu má hlasovací právo.
 • Povinnosti členů klubu:
  • Je povinen dodržovat stanovy a řád klubu, dbát pokynů vedoucích instruktorů a hlavního instruktora během činnosti v klubu.
  • Podílí se podle svých možností, schopností a zájmů na plnění úkolů a cílů klubu.
  • Dle svých možností se pravidelně zúčastňuje tréninků, odborných soustředění a kurzů.
  • Na akcích klubu nosí doporučený oděv, má a používá určenou výstroj, ochranné pomůcky, cvičí zodpovědně a striktně dodržuje pravidla bezpečnosti a etiky.
  • Dbá o svoji kondici a systematicky na sobě pracuje, aby mohl obhájit požadavky kladené při zkouškách na vyšší technické stupně (praktikující Kung fu).
  • Chrání a podílí se na údržbě majetku klubu.
  • Řídí se rozhodnutím statuárního orgánu.
  • Je povinen uhradit členské příspěvky a poplatky ve schválených termínech.
  • V případě úmyslného nebo nedbalého poškození majetku klubu je člen povinen uhradit škodu, kterou svým jednáním způsobil.
  • Dodržuje profesionální, etické a morální zásady tak, aby nebyla snížená vážnost, dobré jméno nebo poškozeny zájmy klubu.
  • Stálí členové klubu jsou povinní platit členský příspěvek minimálně čtvrtletně a včas ve stanovených termínech.
 • Zánik členství v klubu:
  • písemnou či ústní žádosti o vystoupení z klubu,
  • úmrtím člena,
  • zánikem klubu,
  • nezaplacením členského příspěvku,
  • vyloučením na základě závažného porušení stanov klubu.

4. Vnitřní uspořádání klubu

 • Statuární a nejvyšší orgán klubu:
  • předseda klubu
 • Předseda klubu – podmínky a povinnosti:
  • Je nositelem nejvyššího mistrovského technického stupně v klubu, nebo navrhován stálými členy s právem volit a schválen jejich nadpoloviční většinou na zasedání.
  • Je nepřetržitě stálým členem klubu po dobu nejméně 5 let, dosáhl věku min. 21 let.
  • Vytváří podmínky pro činnost klubu mezi členskými schůzemi.
  • Zřizuje pro zajištění činnosti ceník a zásady hospodaření klubu.
  • Rozhoduje o rozdělení získaných finančních prostředků z této činnosti.
  • Reprezentuje klub navenek a je oprávněn za klub jednat, činit právní úkony a uzavírat hospodářské smlouvy.
 • Členská schůze:
  • Členská schůze je svolávána minimálně 1x ročně.
  • Statutární orgán spolku svolá mimořádné zasedání členské schůze v případě závažných rozhodnutí, nebo z podnětu alespoň třetiny stálých členů spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
  • Úkoly:
   • Informuje členy o základních úkolech klubu na období mezi schůzemi.
   • Přijímá jednací a volební řád členské schůze.
   • Schvaluje změny stanov.
   • Projednává a schvaluje zprávu o činnosti klubu z období mezi schůzemi.
   • Bere na vědomi výsledky hospodaření klubu.
   • Je oprávněná přijmout rozhodnutí, je-li přítomná nadpoloviční většina stálých členů s právem volit.
   • Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných stálých členů s právem volit.

5. Zásady hospodaření klubu

 • Zdroje příjmu: členské příspěvky, dotace, dary, příjmy ze svých činností.
 • Majetek (hmotný a finanční) je vlastnictvím klubu jako celku.
 • Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností klubu naplňujících jeho poslání a cíle. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti.

6. Zánik klubu

 • Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu, stanoveného zákonem.
 • V případě zániku klubu se provede majetková likvidace.
 • O způsobu likvidace rozhodne členská schůze v souladu s platnými právními předpisy.
 • Likvidaci provede likvidační komise zvolená členskou schůzí klubu.
 • Před zahájením likvidace je třeba vyrovnat finanční pohledávky spolku.
[ nahoru ]